top of page

אני אוכלת מספיק חלבון?!?!הנה שאלה שאני מקבלת המון...

מאיה, איך אני יכול לדעת אם אני אוכל מספיק חלבון?

אם אני מפחיתה את צריכת הבשר שלי, לא יהיה לי חוסר בחלבון?

<